تخفیف ویژه!
کد شناسه :93831

فرهنگ ساران صلح در ايران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب فرهنگ ساران صلح در ايران - امروزه تاكيد و توجه به صلح مثبت كه صلح و امنيت را نه در فقدان جنگ، بلكه در تامين شرايط زندگي همراه با كرامت و ارزش هاي والاي انساني براي تمامي آحاد مردم مي جويد، منجر به ظهور پارادايم كل گراي صلح در تحقيقات مربوط شده كه موضوعات صلح درون و محيط زيست را نيز در برمي گيرد. بخشي از دلايل چنين رويكردي را مي توان دركي دانست كه ما امروزه بدان دست يافته ايم، از يك سو ابعاد جغرافيايي حيات بشري در زمينه زيست محيطي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي به شكل تنگاتنگي در هم تنيده و مرتبط است و از سوي ديگر در زندگي درون گروهي نيز ابعاد و شئون مختلف حيات فردي و اجتماعي نيز همين وضعيت را دارد و در تجربه مي بينيم كه چگونه عواملي كه به ايجاد تنش و ناآرامي ها در يك گروه دامن مي زند قادر است به يك جريان آشوب زا در بخش هاي ديگر اجتماعي شده و سرنوشت مشتركي را براي گروه هاي مختلف رقم بزند و...