تخفیف ویژه!
کد شناسه :93829

پرسش وجود

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب پرسش وجود - درآمد كتاب وجود و زمان كه نقشه راه اين اثر و به گفته «هايدگر» دشوارترين جزء اين كتاب است، مهمترين بزنگاه هاي مسير هايدگر در اين كتاب و فراتر از آن، كليت طرح او را در دوران متقدم تفكرش ترسيم مي كند. او كار را با تاكيد بر پرسش وجود آغاز مي كند و طرح خود را بر اين پرسش بنيان مي گذارد و به جست و جويي دست مي زند كه قرن هاست در سنت متافيزيك بديهي انگاشته شده، حتي نادرست تلقي شده و به فراموشي سپرده شده است و اين چنين او راه خود را از اين سنت ديرين جدا مي سازد. پرسش وجود كه خصلت دازاين انساني است هايدگر را وا مي دارد كه مسير خود را براي بنيانگذاري آغاز فلسفه از نو، با سرنخ تفسير پديدارشناسانه و هرمنوتيكي دازاين بپيمايد كه خود در افق زمان و با ساخت گشايي تاريخ انديشه فلسفي در پي پرسش وجود حاصل مي گردد و...