تخفیف ویژه!
کد شناسه :93828

منطق صغري منطق وسطي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب منطق صغري منطق وسطي - صغري، وسطي و كبري سه رساله كوتاه و سودمند منسوب به دانشمند نام آور ايراني، «شريف جرجاني» است كه در آن ها منطق ارسطويي را بسان سه گوهر خرد و ميانه و كلان به رشته تحرير كشيده است. از اين ميان رساله كبري بارها و بارها ضمن مجموعه معروف جامع المقدمات به زيور طبع آراسته شده ولي آن چه در دست داريد، نخستين تصحيح و ويرايش دو رساله ديگر است. روي سخن منصف در اين دو رساله نغز و پر مغز، نوآموزان منطق هستند؛ از همين رو به بحث هاي مهم آن با بياني كوتاه بسنده كرده است. مصحح نيز پا را فراتر نگذاشته، از بسط و تفضيل خود داري كرده و به قدر گويا و روشن شدن متن اكتفا كرده است و...