تخفیف ویژه!
کد شناسه :93653

فلسفه زبان مدخلي معاصر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب فلسفه زبان مدخلي معاصر - فلسفه زبان فلسفه ورزي در باب مسائل و پديده هاي زباني است و ظهور گسترده آن به عنوان حوزه پژوهشي مستقل مربوط به آغاز قرن بيستم و چرخش زباني است كه در فلسفه رخ داد. اين كتاب در چهار بخش و چهارده فصل تنظيم شده است. بخش نخست از مهم ترين مسائل فلسفه زباني، يعني معني و ارجاع بحث مي كند. بخش دوم، نظريه هاي رايج معنا و محاسن و معايب هريك را مطرح مي كند. بخش سوم به كاربرد شناسي زباني و آموزه كنش رفتار و گفتارتضمني و بخش چهارم به نظريه هاي مربوط به ماهيت و تبيين استعاره اختصاص دارد و...