تخفیف ویژه!
کد شناسه :93615

كوانتوم، فلسفه و خدا

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب كوانتوم، فلسفه و خدا - با ظهور نظريه كوانتوم، پيش فرض هاي فيزيك نيوتني تماما فرو ريخت و پديده هايي همچون عدم قطعيت نشان داد كه جهان از ساختاري ناموجيب گرا برخوردار است. از آن پس، مسئله نحوه مداخله خدا در جهان و نيز عملكرد خداوند در پرتو اين نظريه بررسي شد و فعل خداوند در سايه اين نظريه علمي، نقشي پررنگ به خود گرفت. بر اساس فيزيك نيوتني در قرن بيستم، جهان از قوانين قطعي و موجبيتي پيروي مي كرد و نه تنها مداخله خدا در چنين جهان جبرانگارانه اي، بلكه امكان مداخله خدا در اين سيستم بسته نيز، تا حد زيادي مورد تاييد قرار گرفته بود و...