تخفیف ویژه!
کد شناسه :93516

ميراث مكتوب شيعه درپنج قرن نخست

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ميراث مكتوب شيعه درپنج قرن نخست - اين كتاب، مشتمل بر يك مقدمه و چهار فصل است. مقدمه بيانگر مفاهيم و پيشينه فهرست نگاري و مروري اجمالي بر دو فهرست نجاشي و شيخ طوسي است. فصل اول مفصل ترين بخش كتاب و دربرگيرنده هشت بخش است كه به سير و تبيين كلي نگاشته هاي عمده ترين حوزه هاي تاليفات شيعيان مي پردازد. فصل دوم به بيان علل و انگيزه هاي تأليفات شيعيان اختصاص دارد. فصل سوم در دو بخش سامان يافته است. در بخش اول به معرفي موثرترين راويان در انتقال ميراث مكتوب عالمان پرداخته شده است و در بخش دوم پر تاليف ترين عالمان شيعه در پنج قرن نخست معرفي شده اند و...