تخفیف ویژه!
کد شناسه :93499

اطلاعات جامع هنر6-مباني هنرهاي تجسمي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب اطلاعات جامع هنر6-مباني هنرهاي تجسمي - هدف از اين كتاب اطلاع رساني و انباشتن معلومات نيست بلكه ايجاد انگيزه و زمينه اي براي تخيل و ابداع در هنرهاي تجسمي است. به عبارتي زماني از آن مي توان استفاده كرد كه فرد درگير تفكر و احساسي است كه با فعاليت خلاقانه همراه است و از اين نظر شايد بتوان آن رايك نوع حل المسائل هنري به حساب آورد. اين كتاب بر اساس اين اصل است كه روند ارگانيك طبيعت حقيقي ترين راهنماي كوشش هاي هنري بشر است. روند سازندگي بشر همان تداوم روند طبيعت است و انسان خود بخشي از طبيعت است. با نگاه به طبيعت پي مي بريم كه تنوعات بي پايان فرم ها در دنيا نتيجه تركيبات و تركيب در تركيب چند عنصر به طرق مختلف است و...