تخفیف ویژه!
کد شناسه :93482

بوي ليمو توي پشه بند

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب بوي ليمو توي پشه بند - بخشي از كتاب: نشسته بود روي نيمكت آهني ايستگاه و زل زده بود به ساختمان قديمي رنگ و رو رفته ي آن طرف خيابان. فاصله ي بين ماندن، رد شدن و رسيدن به ساختمان، فقط يك سري خط سفيد عابر پياده بود اما هنوز جرأتش را پيدا نكرده بود. نيمكت فلزي صورتي رنگ ايستگاه آن قدر داغ بود كه انگار نشانده باشي اش روي يك تكه آجر داغ. چند وقتي مي شد كه توي مسير خانه بس مي نشست توي اين ايستگاه. خيره مي شد به ساختمان آجري ساخت كهنه با آن پنجره هاي حفاظ زده اش. آن قدر كه كل اتوبوس هاي خانه را از دست مي داد و...