تخفیف ویژه!
کد شناسه :93477

از کوچه رندان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب از کوچه رندان - این جا از کوچه رندان چه می جویم؟ راه تازه ای به شناخت حافظ. جایی که در مسجد و خانقاه ردپایی از وی باقی نمانده باشد نشانش را شاید در کوچه رندان بتوان یافت. اما کسی که می گوید (حافظم در مجلسی دردی کشم در محفلی) آن اندازه زرنگی دارد که در کوچه رندان هم خود را از چشم های کنجکاو بوالفضولان پنهان دارد. با این همه تحقیق که در احوال وی کرده اند، با این همه تفسیر که بر اشعارش نوشته اند، هنوز که می داند وقتی از عشق و شراب صحبت می کند مقصودش شوق و مستی اهل راز است یا شراب و شاهد شیراز؟ در شعر او همه چیز رنگ ابهام دارد و رنگ اسرار. اما تا وقتی که او را جز در این غزل ها نمی توان جست و...