تخفیف ویژه!
کد شناسه :93470

باز شناخت مفهوم ايران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب باز شناخت مفهوم ايران - نه صرفا مواجهه ايران با دنياي جديد، بلكه عمده ترين منشأ آن به شرايطي برمي گردد كه به درستي آن را شرايط امتناع انديشه در ايران خوانده اند؛ زيرا با قرار گرفتن ايران در اين شرايط، پيوسته افكار قشري مآبانه مانع از آن شده تا قلمروهاي نظري جديد در ايران به رسميت شناخته شود. بدين سان، از آن جا كه مواد نظري در نظام سنت، فاقد امكانات نظري جديد بوده، در زمان مواجهه شدن با دگرگوني هاي دنياي جديد و شناخته شدن نهادهاي نو بنياد، هيچ موادي نظري به دست نيامد تا در بيان نظريه نوآيين، شكل جديدي به ساختار سياسي و اجتماعي ايران بدهد. چرا كه سنت فكري متأخر ايران، آن چنان در چنگ مفاهيم قديمي محصور بود، كه هر گونه ديدگاه نو آييني مي توانست خطري بالقوه براي آن تلقي شود و...