تخفیف ویژه!
کد شناسه :93415

از صفر تا بي نهايت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب از صفر تا بي نهايت - اما من در كنار او به اين موفقيت ها دست پيدا نكردم. شوهرم دلخواه من نبود. من دلبسته ي چيزهايي بودم كه هنوز برايم دست نيافتني و روياست. من زن خودپسندي بودم... بيست سال زندگي در كنار هم و آوردن دو فرزند همه پوچ و بي معنا بود. وقتي كه برايش توضيح مي دادم مثل اين كه با زبان مردم غار نشين صحبت مي كنم. از پوچي چيزي درك نمي كرد. مي گفت زندگيت تامين است و هيچ كم و كسري ندارد، به زن هاي دور و برت نگاه بكن ... به كدام زن ها؟ و...