تخفیف ویژه!
کد شناسه :93362

خاطرات عشق از دست رفته

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب خاطرات عشق از دست رفته - بخشي از كتاب: مامان امروز صبح مرد. اين اولين بار است که باعث ناراحتي من مي‌شود. امشب بي رمق از فرط گريه، حس نمي کنم که مامان مرا ترک کرده است. بيشتر از اين وحشت دارم که من او را رها کرده باشم. نگرانم که کجاست و آيا به من نياز دارد؟ دلم مي‌خواست به سوي آن مکان ناشناخته که مامان رفته است بروم. حمايتش کنم، نگراني‌ اش را برطرف کنم، در آغوشش بگيرم، دستش را دور بازويم نگه دارم و در گوشش زمزمه کنم: درست مي شه. احتمالاً بلند بلند مي خنديد. نمي توانم تحمل کنم که مامان تنها بميرد. حتي اگر همه، هميشه، تنها بميرند. نمي توانم تحمل کنم که بدون من برود و...