تخفیف ویژه!
کد شناسه :93317

واتسون ها به بيرمنگام مي روند

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب واتسون ها به بيرمنگام مي روند - بخشي از كتاب: يکي از آن شنبه هاي سرد استخوان سوز بود. يکي از آن روزهايي که وقتي نفست را بيرون مي دادي، يخ مي بست و مثل يک قلنبه ي دود توي هوا آويزان مي ماند. همين طور که راه مي رفتي عين قطاري بودي که دودهاي سفيد تپل مپل و پف پفي بيرون مي داد. آن قدر سرد بود که اگر عقلت را از دست مي دادي و از خانه بيرون مي رفتي، بي اختيار هزار دفعه پلک مي زدي، شايد به اين خاطر که آب چشمهايت يخ نبندد. آن قدر سرد بود که اگر تف مي کردي، آب دهانت کش مي آمد و قبل از اينکه برسد زمين، يخ مي زد. هواي بيرون، بي نهايت درجه زير صفر بود.دحتي داخل خانه مان هم سرد بود. پليور و کلاه و شال و سه جفت جوراب پوشيده بوديم و باز سردمان بود. پيچ بخاري را تا ته چرخانده بوديم و با آن ترق تروقي که شعله ها راه انداخته بودند فکر مي کرديم الان است بخاري منفجر شود، ولي باز هم انگار ننه سرما آمده بود و توي خانه ي ما بست نشسته بود. همه ي اهالي خانه، تنگ هم، زير پتو، روي کاناپه نشسته بوديم. بابا مي گفت اين طوري يک کم گرما توليد مي شود، اما نيازي به گفتن نبود، چون سرما کاري کرده بود که از خدايمان باشد پيش هم بنشينيم و خودمان را مچاله کنيم و...