تخفیف ویژه!
کد شناسه :93290

دوست تلويزيوني من

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب دوست تلويزيوني من - بخشي از كتاب: «کارل» باعث مي شود که من امسال توي کارنامه ام يک نمره ي پانزده هم نداشته باشم! اگر همين طور ادامه بدهم، معلمم بهم مي گويد که مي توانم روي نمره بيست هم حساب کنم. اين براي کسي که هرسال از ترس درجا زدن بايد بلرزد، فوق العاده است. ولي طبق معمول، وقتي اين را به بابا گفتم، فقط زير لب گفت: «خب، اين که چيزي نيست. آدم از بچه ي باهوش غير از اين هم انتظاري ندارد» و مامان در تاييد حرف او سرش را تکان داد. ظاهرا وقتي موضوع سر مخالفت با من باشد، آن ها هميشه با هم اتفاق نظر دارند! کارل مي گويد من نبايد از آن ها دلخور شوم؛ وضعيت آن ها بحراني است. وقتي اين وضع تمام شود، دوباره با من مهربان مي شوند. کارل فکر مي کند همه ي آدم ها خوب اند. آخه، او که مثل من مامان و بابا را اين همه سال نمي شناسد. اگر علت رفتار آن ها به اين است، پس بايد به اين نتيجه برسم که آن ها هميشه در وضعيت بحراني به سر مي برند! و...