تخفیف ویژه!
کد شناسه :93284

مقاومت عصيان و مرگ

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب مقاومت عصيان و مرگ - بخشي از كتاب: به من گفتيد: عظمت کشورم قيمت ندارد و هر چيزي که در راه عظمت آن به کار رود، نيکوست. در جهاني که همه چيز معنايش را از دست داده، کساني، مثل ما آلمانيان جوان، که از فرط خوش اقبالي معنا را در سرنوشت ملت مان مي يابند، بايد همه چيز را فداي آن کنند. تا آن روزگار شما را دوست مي داشتم، اما همان موقع از شما دل بريدم و گفتم: نه، نمي توانم باور کنم که هر چيزي مي بايست تابع هدفي باشد. چيزهايي هستند که قابل بخشش نيستند. من بايد بتوانم در عين دوست داشتن کشورم، به عدالت هم مهر بورزم. من نمي خواهم کشورم به عظمتي دست يابد که آلوده به خون و دروغ است. من احياء کشورم را در عين احياء عدالت مي خواهم . و شما به طعنه گفتيد: بنابراين، تو کشورت را دوست نمي داري و...