تخفیف ویژه!
کد شناسه :93159

پايان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب پايان - اگر وقايعي که در اين دو سال اخير بر سرم آمده را بنويسم خودم هم باورم نمي شود و مسلما خواننده هم خيال مي کند که نويسنده اغراق کرده است. تازه من هنوز به پايان داستان نرسيده ام هنوز در ميان داستان قرار دارم. من به سبب وقايعي که خارج از اراده شخصي ام بود روي خطي از تروريست به دروغگو در حال پايين آمدن بودم. در نهايت تبديل به يک دروغگو شده بودم و چه بد که اين بار نه خارج از اراده که با تصميم خودم يک دروغگو بودم! در خاک من نيمي از هموطنانم کم کم دارند از نيمي ديگر که مثل من فکر مي کنند و لباس مي پوشند، متنفر مي شوند، نزاع هاي خياباني روزبه روز در حال افزايش است، دارند تلاش مي کنند که همه را در قالبي يک شکل قرار بدهند، از عدالت و وجدان اثري نمانده است، پس ديگر در وطنم نيز جايي براي من باقي نمانده است! و...