تخفیف ویژه!
کد شناسه :93149

معماري شهر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب معماري شهر - کتاب پيش رو نوشته ي معماري است که در جو حاکم بر سال هاي نضج و رواج مدرنيسم پرورش يافت، اما در عمل و در گذر زمان متوجه تناقض هاي موجود ميان نيات و محصولات اين مکتب شد. وي ساده انگاري و شهرستيزي نهان در جنبش مدرنيسم را لمس کرد و در جايگاه متفکري جوان، نقاد و جامعه گرا، بخشي از پيامدهايي را که اين رويکرد براي حيات شهري در پي داشت معرفي و ريشه يابي کرد. زماني که او لب به اعتراض گشود و در تحليل علل و عوارض مشكلات ناشي از «نوگرايي» کوشيد، کمتر فردي از جامعه ي معماران آن روزگار براي ريشه يابي تناقضات و نارسايي هاي فکري اين مکتب که در طي زمان به يک ايدئولوژي (شناخت کاذب) تبديل شده بود کوششي کرده بود. بيشتر منتقدان مدرنيسم از حرفه هاي ديگر به ويژه از زاويه ي ديد علوم انساني اين مکتب را به چالش مي کشيدند و تعداد معماران معتقد به نقص اين ايدئولوژي جديد نيز انگشت شمار بود. برخي تنها اعتراض مي کردند و ناخشنودي خود را از ماحصل کار ابراز مي داشتند، و برخي ديگر بيانيه هاي شبه ادبي عليه آن صادر مي کردند و...