تخفیف ویژه!
کد شناسه :93148

رام كردن خشم سركش

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب رام كردن خشم سركش - يکي از سؤالاتي که هميشه ذهنم را درگير مي کند، اين است: چه هنگام عصبانيت احساس درست و بجايي است؟ پاسخ اين سؤال بسيار ساده است: هميشه... عصباني شدن هيچ ايرادي ندارد. عصبانيت نيز درست مانند هر احساس ديگري صرفا تفسير مغز ما از واکنش هاي زيست شيميايي بدن مان است. به طور غريزي، مغز ما انسان ها با عصرامروزي همخواني ندارد. در حقيقت، فناوري سريع تر از بشر پيشرفت کرده است و از اين رو بدن هاي ما با زندگي ساده تري سازگاري دارند. ما انسان ها هر روز که مي گذرد با افراد بيشتري تعامل داريم و در معرض حجمي از اطلاعات قرار مي گيريم که فراتر از ظرفيت ما براي مديريت آن است که به معناي اضافه شدن باري سنگين بر دوش ماست. خب! عصبانيت سالم را امتحان کنيم: راهي براي سبک شدن! و...