تخفیف ویژه!
کد شناسه :93140

چرا فلسفه اهميت دارد؟

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب چرا فلسفه اهميت دارد؟ - کتاب پيش رو گرچه اثري است مختصر، اما در ميان آثار مقدماتي فلسفه رويکرد متفاوت و ويژه اي دارد. نويسندگان کتاب با طرح اين پرسش که «چرا فلسفه اهميت دارد؟» ميان تأملات پيچيده ي فلاسفه و زندگي روزمره پيوندي برقرار مي کنند، و بنابراين به جاي اشاره به تفکرات و انديشه هاي فلاسفه در سير تاريخي شان، از ضرورت فلسفه ورزي در حوزه هاي مختلف زندگي روزمره سخن مي گويند. فلسفه از آن رو اهميت دارد که آدمي همواره در مواجهات خود با اخلاق، سياست، پيشرفت هاي علمي و جنبه هاي انضمامي ديگر حدي از آن را به کار مي گيرد و زماني اين اهميت مضاعف مي شود که دريابد کاربست آن مي تواند در اين حوزه ها شناخت مان از جهان را افزون کند و...