تخفیف ویژه!
کد شناسه :93029

بر ساخت گرايي اجتماعي و مسئله معنا

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب بر ساخت گرايي اجتماعي و مسئله معنا - اين کتاب مشتمل بر شش بخش بوده كه در فصل اول ارائه تعريفي جامع و (نه مانع) از برساخت گرايي اختصاص داده شده است. در فصل دوم به مفهوم معنا پرداخته شده است اينکه اساساً خود معنا، به چه معناست. فصل سوم رابطه زبان و بر ساخت معنا مي پردازد و اينکه زبان، بنا به ادعاي برساخت گرايان چگونه مي‌تواند براي تفکر واکنش هاي انساني در دو سطح فردي و جمعي نظام معنايي برساخت کند. فصل چهارم به رويکرد برساخت گرايانه نسبت به دين از منظري کاملاً جامعه شناسانه و الهياتي پرداخته است. فصل پنجم به روان‌شناسي برساخت گرايانه که در تقابل با روانشناسي سنتي قرار مي‌گيرد، مي‌پردازد. فصل ششم به عنوان فصل پاياني به نوعي بينش برساخت گرايانه در انجام پژوهش تاکيد دارد و...