تخفیف ویژه!
کد شناسه :92853

بنيان هاي فرهنگي سياست

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب بنيان هاي فرهنگي سياست - دكتر "يعقوب احمدي" پيشرفت هاي مهمي در فهم ما از نحوه اثر گذاري فرهنگ بر زندگي سياسي را شكل مي دهد. اين اثر ، نظريه هاي اصلي فرهنگ سياسي و سياست هويت را مرور كرده و نحوه كاربرد آن ها براي جهان به عنوان يك كل و براي ايران به طور خاص را ارزيابي مي كند. اگر چه فرهنگ سياسي مفهومي مدرن است، اما ريشه هاي آن را مي توان در نوشتار هاي باستان كه بر اهميت نقش باورها و ارزش هاي افراد تاكيد مي كردند، پيگيري نمود و...