تخفیف ویژه!
کد شناسه :92507

نقد فرهنگ توسعه نيافتگي 2

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب نقد فرهنگ توسعه نيافتگي 2 - آن چنان كه تجربه زيسته تاريخي ما در اين دو قرن اخير نشان داده است. توسعه نيافتگي كماكان مبرم ترين مسأله ما ايرانيان است. مسأله توسعه نيافتگي نقطه كانوني همه ديگر مسائل مان، مثل عدم توسعه سياسي، اجتماعي، اقتصادي و حقوقي است. به نظر مي رسد جامعه ايراني با يك دور باطل مواجه است. ما با مسائل سياسي و اجتماعي بسياري مواجه هستيم كه به نحو توأمان هم علت و هم معلول، هم عامل و هم حاصل توسعه نيافتگي است. پاره كردن اين دور باطل مهم ترين وظيفه كنوني روشنفكران و انديشمندان ماست. "رضا داوري اردكاني" در يك مجموعه سه جلدي مي كوشد جامعه ايران را در فهم معضل تاريخي و توسعه نيافتگي ياري دهد. در جلد اول مجموعه به بحث از رابطه (علم، فلسفه و عقلانيت)، در جلد دوم به رابطه مقولات (علم، سياست و تاريخ) و در جلد سوم به مباحثي در خصوص (پژوهش علمي و سياست علم) در كشور مي پردازد و...