تخفیف ویژه!
کد شناسه :92436

انديشمندان براي معماران 7-كانت براي معماران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب انديشمندان براي معماران 7-كانت براي معماران - معماري رشته اي مجادله برانگيز در نظريه و عمل است كه بايد دوباره در آن سرمايه گذاري كنيم تا نفع شخصي خود را در ساخت محيطي محقق كنيم كه در زمينه اي براي آينده اي مثبت تر فراهم كند. زمينه اي مساعدتر براي هستي پيش رو. متناقضا گاهي قادر به درك اين مسئله هستيم كه با نگاه به چيستي گذشته، مي توانيم احتمالات موجود را براي آينده درك كنيم. نگاه به عقب، براي مثال نگاه به جهان و انديشه هاي "كانت" برايمان آن چه را كه ديگر جاري و مربوط نيست، آشكار مي كند، همان طور كه هويداگر درونمايي (اتوپيايي) و متفاوت است كه مي تواند امكانات به نظر نيامده براي فردا را مطرح كند و...