تخفیف ویژه!
کد شناسه :92316

از هر دري سخني

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب از هر دري سخني - اين جا آدم درست بسيار كم است؛ واقعا هيچ كس نيست كه قابل احترام باشد، نمي دانم متوجه شده ايد كه انسان ها در عصر ما، اهل راه راست نيست؟ همه مي خواهند از راه كج به جايي برسند. گاهي بايد به دور خود يك ديوار تنهايي كشيد نه براي اين كه ديگران را از خودت دور كني، بلكه ببيني چه كسي براي ديدنت ديوار را خراب مي كند! انساني كه به شناخت خويش نرسيده باشد، بي سواد حقيقي است. هرچند تمام كتاب هاي دنيا را خوانده باشد... اگر درونت پر از خشم، نفرت، خودخواهي و غرور، حسادت و زباله هاي ديگر است، بدان كه هيچ گاه چيزي را نياموخته اي و هرگز رشد نكرده اي. پرنده اي كه پرواز بلد نباشد به قفس مي گويد تقدير است و...