تخفیف ویژه!
کد شناسه :92312

سنت زيباشناسي آلماني

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب سنت زيباشناسي آلماني - كتاب حاضر شرحي است خواندني بر پيدايش و پردازش انديشه هاي زيبا شناختي در فلسفه ي آلماني. در اين كتاب مي بينيم كه فيلسوفان گوناگون، به رغم تفاوت در رويكردها و روش ها، جملگي با پرسش هاي مشتركي در حوزه ي زيبا شناسي روبه رو بوده اند. نويسنده با توضيح و تبيين اين پرسش ها نشان مي دهد كه فهم انديشه هاي زيبا شناختي اين فيلسوفان مستلزم تعيين جايگاه آنان در اين سنت پربار فلسفي است. بسياري از انديشه هاي زيبا شناختي در فلسفه ي مدرن پيرو، وامدار يا ناقد سنت زيبا شناسي آلماني بوده اند. دانشجويان فلسفه هنر و زيبا شناسي، به واسطه ي آشنايي با اين سنت، شاهد شكل گيري شالوده ي مباحثاتي خواهند بود كه در زيبا شناسي روزگار كنوني همچنان تداوم دارند و...