تخفیف ویژه!
کد شناسه :92267

معيار در بي معيار

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب معيار در بي معيار - او آخرين فيلسوفي بود كه سعي داشت يك سيستم فلسفي به وجود آورد. داراي شخصيت فكري زميني بود. جايزه نوبل در ادبيات را نپذيرفت. يك مبارز سياسي بود اما عضو حزي كمونيست فرانسه نشد. افكار انساني اش را بالاتر از ناسيوناليسم فرانسوي قرار مي داد و هرگز فعاليت هاي (ضد بورژوايي و موضع اپوزيسيوني) خود را رها نكرد. مي گفت: آن هايي كه بر عليه تماميت خواهي مبارزه مي كنند، خودشان يك تماميت خواه هستند و...