تخفیف ویژه!
کد شناسه :3398

جماعت هاي تصوري

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

در رويكرد مدرن به مليت خواهي گرايش هاي متفاوتي يده مي شود. برخي بر نيروهاي اجتماعي و اقتصادي در ايجاد مليت خواهي تكيه ي بيشتري مي كنند و برخي يگر به تأثير انگاره ها و ايدئولوژي مليت خواهي توجه فراوان دارند. آندرسن در كتاب منحصر به فرد خود، فرايند ايجاد ملت را در دوره ي مدرن از منظري عمدتا فرهنگي و در پرتو نظريه ي تصوري بودن ملت، به عنوان يك جماعت انسني، روايت و بازنمايي مي كند.