تخفیف ویژه!
کد شناسه :92227

لاك لامورا2-درياهاي سرخ زيرآسمان هاي سرخ

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب لاك لامورا2-درياهاي سرخ زيرآسمان هاي سرخ - "لاك لامورا" و دوست با وفايش "ژان تنن" ، پس از نبردي با دنياي زيرزميني كه چيزي نمانده بود به قيمت جانشان تمام شود، از شهر جزيره اي زادگاه شان گريختند و به شهر خارجي تال ورار رفتند تا زخم هايشان را تيمار كنند. ولي حتي در آن غربي ترين حاشيه دنياي متمدن هم نتوانستند مدت زيادي بياسايند... و خيلي زود بر سر كاري برگشتند كه در آن بهترين بودند: دزديدن از ثروتمندان ناشايسته و به جيب زدن ماحصل كار براي خودشان. ولي اين بار هدف شان بزرگ ترين غنيمت ممكن است و...