تخفیف ویژه!
کد شناسه :3399

الاهیات سیاسی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

چرا ترجمه ی اشمیت؟ برای اینکار دلایل چندی وجود دارد: نخست آن که تحلیل های صریح اش پیرامون مسائل بنیادی نظریه ی سیاست او را در هیأت یکی از اصیل ترین و قدرتمندترین متفکران سده ی بیستم جلوه گر نموه است . دوم آ،که سهم اشمیت در بحث بر سر رهبری سیاسی در دموکراسی های توده ای ، فهم دقیق اش از مسائل بنیادی سیاست مدرن و نقد نظام مند و ریشه ای اش از ایده ها و نهادهای دموکراسیلیبرال او را در قامت یکی از برجسته ترین چهره های سیاست مدرن متمایز ساخته است و سرانجام جهان م درن از شباهت های بسیاری با دنیای سیاسی اشمیت برخوردار است که در آن زمینه برای سیاست به منزله ی امری عادی به ندرت مهیا می شود .