تخفیف ویژه!
کد شناسه :3399

الاهيات سياسي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

چرا ترجمه ي اشميت؟ براي اينكار دلايل چندي وجود دارد: نخست آن كه تحليل هاي صريح اش پيرامون مسائل بنيادي نظريه ي سياست او را در هيأت يكي از اصيل ترين و قدرتمندترين متفكران سده ي بيستم جلوه گر نموه است . دوم آ،كه سهم اشميت در بحث بر سر رهبري سياسي در دموكراسي هاي توده اي ، فهم دقيق اش از مسائل بنيادي سياست مدرن و نقد نظام مند و ريشه اي اش از ايده ها و نهادهاي دموكراسيليبرال او را در قامت يكي از برجسته ترين چهره هاي سياست مدرن متمايز ساخته است و سرانجام جهان م درن از شباهت هاي بسياري با دنياي سياسي اشميت برخوردار است كه در آن زمينه براي سياست به منزله ي امري عادي به ندرت مهيا مي شود .