تخفیف ویژه!
کد شناسه :92015

چتري كه باد برد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب چتري كه باد برد - برگه را برداشتم و بخش چسب دار آن را روي در حمام فشار دادم. سرم گيج مي رفت و حس مي كردم كه اين خشم آني بدنم را ناگهان گداخته و دردناك كرده است. حوله سفيد را به ديوار آويختم و شير آب داغ را باز كردم. رخت ها را از تن بيرون آوردم و زير آب ايستادم و چشم هايم را بستم و گذاشتم قطره هاي پرشتاب شانه هاي خسته ام را مالش دهد. چشم هايم را باز كردم، دوباره از خشم لرزيدم. با نوك دمپايي توده ي درهم موهاي كوتاه و سياه را از روي دريچه ي گنداب كنار زدم و با جاروي كوچك حمام برداشتم و دل آشوب انداختمش در سطل خاكروبه و چندبار دستم را شستم و...