تخفیف ویژه!
کد شناسه :91759

فرهنگ ريشه شناختي زبان فارسي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب فرهنگ ريشه شناختي زبان فارسي - متن اصلي فرهنگ ريشه‌شناختي زبان فارسي (آ - ي) در جلدهاي اول تا چهارم قرار دارد و مشتمل بر ????صفحه و حاوي ???? مدخل است. جلد پنجم ويژه فهرست لغات زبان‌ها و گويش‌هاست. محتواي پنج جلد اين فرهنگ شامل اين است:-سخن آغازي.-ديباچه.-اختصارات و منابع: ?. به زبان‌هاي اروپايي ?. به زبان‌هاي فارسي وعربي.-پيوست اول: تحولات تاريخي واج‌هاي زبان فارسي دري.-فهرست ?: فهرست واج‌هاي زبان فارسي دري و پيشينه تاريخي آنها.-فهرست ?: فهرست واج‌هاي زبان ايراني باستان و تحولات تاريخي آنها در زبان فارسي دري.-فهرست ?: فهرست واج‌هاي زبان فرضي هند واروپايي و تحولات تاريخي آنها در زبان فارسي دري.-پيوست دوم: جدول تطبيقي واج‌هاي زبان فرضي هندواروپايي و تحولات تاريخي آنها در برخي زبان‌هاي منشعب از هند واروپايي. جلد پنجم: فهرست لغات زبان‌ها و گويش‌ها مي باشد و...