تخفیف ویژه!
کد شناسه :91397

طراحي براي دنياي واقعي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب طراحي براي دنياي واقعي - سخن گفتن از "ويكتور پاپانك" بسيار دشوار است، زيرا او بوده است كه يك بار براي هميشه طراحي را تحول بخشيد. امروز در ادبيات سياسي ما واژه تحول فراتر از اصلاحات و يا اصول گرايي آمده است و اما يك كنشگر طراحي به تحولي مي انديشد كه از زيرساخت هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نشأت بگيرد. در ابتدا مقابل طراحي به شيوه سرمايه داري ايستاد، بهايش را پرداخت ولي كوشيد تا به جاي آن كه چيزي طراحي كند كه كولبران به دوش بكشند، به طراحي مسيري بپردازد كه حيات كولبران و مردم همراه آن را بهبود بخشد و...