تخفیف ویژه!
کد شناسه :91390

دگرگوني جهان-درآمدي به مانيفست حزب كمونيست

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب دگرگوني جهان-درآمدي به مانيفست حزب كمونيست - جزوه ي مختصري است كه در كم تر از چهل صفحه، نوشته ي دو انقلابي جوان، "كارل ماركس" 29 ساله و "فريدريش انگلس" 27 ساله. اين اثر در آغاز انقلاب قاره اي 1848 منتشر شد و مهم ترين متن در تاريخ سوسياليسم است. متني كه به عنوان برنامه ي گرايش انقلابي كمونيستي، راهنماي مبارزه ي عملي و در عين حال نمايان گر مباني نظري ديدگاهي دانسته مي شود كه سرنگوني نظام طبقاتي زندگي اجتماعي را در دستور كار قرار داده است. هم چنين اثري است درخشان با نثري كوبنده و بياني موجز اما دقيق، كه به رغم حجم اندك اش هم ارز مهم ترين شاهكارهاي فلسفه سياسي ارزيابي شده است و...