تخفیف ویژه!
کد شناسه :91278

صميميت هاي سرد:ساختن سرمايه هاي هيجاني

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب صميميت هاي سرد:ساختن سرمايه هاي هيجاني - "ايوا ايلوز" در اين كتاب با بحث از رابطه ميان هيجانات، احساسات و عواطف با سرمايه داري، قلمروي ناشناخته و اسرارآميز را در دنياي مدرن كشف مي كند؛ قلمروي كه آن را " سرمايه داري هيجاني" مي نامد. همواره تصور بر اين بود كه سرمايه داري مولد جهان بي روح، خشك و منجمد است كه در آن هيچ مجالي براي بروز احساسات و هيجانات وجود ندارد اما ايلوز به واسطه اشراف بر جريان هاي فكري غالب و تاريخ اجتماعي جوامع مدرن، زيردستانه رسوخ هيجانات در بازار و بالعكس، بازاري شدن هيجانات و احساسات را افشا مي كند و...