تخفیف ویژه!
کد شناسه :91091

چه گونه می اندیشیم-آمیزه ی مفهومی وپیچیدگی های پنهان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب چه گونه می اندیشیم-آمیزه ی مفهومی وپیچیدگی های پنهان - پنجاه هزار سال پیش، کم تر یا بیش تر، در عصر پارینه سنگی زیرین، نیاکان ما برجسته ترین پیش رفت ها را در تاریخ بشر آغاز کردند. پیش از آن، انسان یک گروه کوچک از پستان داران بزرگ محسوب می شد و پس از آن ذهن انسان قادر بود زمام امور جهان را در دست خود بگیرد. چه اتفاقی افتاد؟ شواهد باستان شناسی حاکی از آن است که در دوران پارینه سنگی، انسان یک توانایی بی سابقه پیدا کرد. این توانایی قوه تخیل انسان بود، که به آن ها قدرت ابداع مفاهیم تازه و ترکیب الگوهای ذهنی پویا و جدید می بخشید. نتایج این تغییر فوق العاده بود؛ انسان هنر، علم، مذهب، فرهنگ، ابزارهای پیچیده و زبان را تکوین بخشید و...