تخفیف ویژه!
کد شناسه :91070

سلطنت ترس

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب سلطنت ترس - "مارتا نوسبام"، كه به او لقب فيلسوف احساسات را نيز داده اند، مي گويد نطفه اين كتاب زماني شكل گرفت كه خبر پيروزي ترامپ در انتخابات را شنيد، روزي كه ترس از دو دستگي ها و سياست هاي تبعيض آميز واقعي تر از هميشه بود. به نظر نوسبام، هيچ سياستي خالي از احساسات نيست و از اين رو، فهم سياست بدون انديشيدن به احساسات كامل نخواهد بود. او اين بار سراغ ترس رفته است و در سلطنت ترس شرح مي دهد كه چگونه اين احساس بنيادين ما را از يكديگر دورتر مي كند و اجتماع را چندپاره مي سازد و دموكراسي را مي فرسايد و آب به آسياب خودكامگي مي ريزد و در نهايت مي پرسد؛ چگونه بايد در برابر اين سيل همه گير ايستاد؟ چرا نبايد ترسيد و چطور نبايد ترسيد؟ و...