تخفیف ویژه!
کد شناسه :91066

تغييرات اقليمي و حقوق بشر-ازمنظرحقوق بين المللي وحقوق تطبيقي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب تغييرات اقليمي و حقوق بشر-ازمنظرحقوق بين المللي وحقوق تطبيقي - حقوق بشر و تغييرات اقليمي هر دو مفاهيمي هستند كه هر روز بحث هاي بيشتري پيرامون آن ها درمي گيرد. تغييرات اقليمي سال هاست كه توسط علم اثبات شده و با اين حال، هنوز توسط صاحبان قدرت و ثروت انكار مي شود. از ديگر سو، به مرور ابعاد تازه تري از اثرات اين پديده بر زندگي انسان ها نمايان مي شود كه مي تواند حقوق بشر را تحت تاثير قرار دهد. اين كتاب به بررسي اثرات تغييرات اقليمي بر حقوق بشر مي پردازد. حق هاي بشري كه تهديد مي شود و پاسخ نظام هاي جهاني، منطقه اي و داخلي حمايت از حقوق بشر به آن، از منظر كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي و انطباق با شرايط حاضر، موضوع اين كتاب است و...