تخفیف ویژه!
کد شناسه :90980

نارسیده ترنج

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب نارسیده ترنج - این کتاب مجموعه بیست مقاله تحقیقی درباره شاهنامه و ادب حماسی ایران است و در آن ها موضوعاتی مانند: مأخذ شناسی، متن شناسی، اسطوره شناسی و واژه شناسی شاهنامه، بحث و نیز به تاثیرات حماسه ملی ایران در برخی آثار پس از آن و پاره ای اسناد و نکات مربوط به فردوسی و شاهنامه و در بعضی متون منظوم و منثور پرداخته شده است. هفده مقاله نخست این کتاب در دهه هشتاد (1382-1388) نوشته و چاپ شده و سه مقاله پایانی محصول سال های 1396 و 1397 است. نام مجموعه نیز از بیت نخست داستان رستم و سهراب گرفته شده است و...