تخفیف ویژه!
کد شناسه :90791

بزرگ زيباست

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب بزرگ زيباست - محتواي كتاب، نقدي جدي و چالشي بنيادين در برابر سياست هايي است كه چندين دهه در كشور ما در حال اجراست و در سايه آن منابع عظيمي از ميان رفته است؛ بيكاران بدهكار پديد آمده اند و توان توليد كشور و رفاه عمومي آسيب ديده است. با اتكاء به آراي نويسندگان كتاب مي توان گفت: بايسته هاي كارآفريني مولد براي جامعه و اقتصاد با درك بيشتر سياست گذاران كشور فاصله عميقي دارد و ايران به شدت نيازمند بنگاه هاي بزرگ صنعتي نو آور است. نويسندگان به مخاطب هشدار مي دهند كه به شعارهاي اغوا كننده رقابت و مقابله با انحصار كه گاه براي تامين منافع گروهي خاص مطرح مي شود با دقت بيشتري توجه نماييم و...