تخفیف ویژه!
کد شناسه :90789

هم گام با مطالعات توسعه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب هم گام با مطالعات توسعه - اين كتاب از دو جنبه اهميت فوق العاده دارد: اول، از باب بازگشت به مباحث بنيادي انديشه اي در زمينه توسعه در عين توجه به مسائل كلاسيك آن و دوم، آشنا ساختن مخاطبان فارسي زبان با ابعاد پويايي ها و حركت به سمت درك فراگير از مسئله توسعه كه در غايت امر اعتلابخشي در كيفيت زندگي را با عدالت اجتماعي فراگير ادغام مي كند. آن چه براي دانش پژويان توسعه در كشورمان از اين كتاب، ارزنده و آموختني است درك چگونگي در هم آميختن مباحث انديشه اي توسعه، مانند: شورش عليه پوزيتيونيسم و به تنگ آمدن از رويكردهاي تك ساحتي و تك سبكي به امور انسان و جامعه و ...