تخفیف ویژه!
کد شناسه :90512

مطالعه رهبري سياسي روايت هاي پايه ورقيب

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب مطالعه رهبري سياسي روايت هاي پايه ورقيب - مطالعه رهبري و به طور خاص مطالعه رهبري سياسي بحث اصلي مطرح شده در اين كتاب است. برداشت و فهم ما از رهبري چيست و اين مسئله به صراحت يا به طور ضمني تحت تاثير گزينه هاي بسيار اساسي هستي شناختي و معرفت شناختي است كه ما بر مي گزينيم و اين كه اين انتخاب ها تا چه حد مناسب هستند و داراي چه امتيازهايي هستند و آيا مي توانند توضيح مناسبي براي زمينه تحقيقاتي ما باشند. اين كتاب قصد دارد شيوه هاي مطالعه رهبري سياسي، در حال حاضر را شناسايي كند به جاي اين كه تلاش كند شيوه يگانه غير ممكني بر اين تنوع تحميل كند و يا يك روايت جديد از يك ديدگاه خاص ارائه دهد و...