تخفیف ویژه!
کد شناسه :90491

پلوراليسم در موسيقي پست تونال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب پلوراليسم در موسيقي پست تونال - نگريستن به موسيقي معاصر، مانند نگريستن به حجمي چند ضلعي نامنتظم است كه ناظران مختلف از زواياي ديد مختلف، هر ضلع آن را با كيفيت و اندازه هاي مختلف در پرسپكتيوهاي مختلف با خطاي ديد مختلفي مي بينند؛ كه اين وجوه مختلف موسيقي معاصر به اضافه ي زاويه ديد مختلف ناظران مختلف، پلوراليسم در موسيقي معاصر را تشكيل مي دهند و...