تخفیف ویژه!
کد شناسه :90451

روان اسطوره شناسي هاي هنري

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب روان اسطوره شناسي هاي هنر - هنرمندان، کساني هستند که ليبيدوي خود را چنان به بيان مي‌رسانند که به خلق آثار هنري مي‌انجامد، در حالي‌‌که، بيان همان ليبيدو در ديگران به بروز انواع روان‌رنجوري‌ها مي‌انجامد. به زعم فرويد هنرمندان به ژرف‌ترين لايه‌هاي ناخودآگاهي دسترسي دارند، لايه‌هايي که اسطورها هم در پي حکايت آن‌ها هستند. او از اين راه بر آن بود که ما امروزه يا بايد اسطوره‌شناسي را روان‌شناسي کهن بناميم يا روان‌شناسي را اسطوره‌شناسي نوين و يا اين‌که مجموع اين دو را يک‌جا روان‌اسطوره‌شناسي. نگارندگان از همين راه بر آن بودند که به تبيين روان‌اسطوره‌شناسي‌هاي هنري بپردازند، اما، نبود منبعي درخور در خصوص روان‌رنجوري‌هاي حادث از روايت‌هاي اسطوره‌اي از انجام اين پژوهش ممانعت مي‌کرد.پس، آن‌ها نخست به تبيين فرهنگي در خصوص همين روان‌رنجوري‌ها شتافتند و روان‌اسطوره‌شناسي‌؛ فرهنگ روان‌رنجوري‌هاي اسطوره‌اي به همين دليل تاليف شد، فرهنگي که در آن عمده‌ي روان‌رنجوري‌هاي حادث از روايت‌هاي اسطوره‌اي تبيين مي‌شوند. و چون اين انجام شد، نوبت به انجام آن خواست پيشين رسيد؛ تبيين فرهنگي از "روان‌اسطوره‌شناسي‌هاي هنري"، فرهنگي که در هر فصل آن، نخست شمه‌اي از شخصيت علمي مبدع روش، آبشخورهاي آن، و چگونگي شکل‌گيري و شکوفايي آن، مطمح نظر قرار مي‌گيرد. سپس، خود روش به مفهوم نظري کلمه تبيين مي‌شود تا از اين راه مناسبت آن به ساحت خلق و ساحت درک از حيطه‌ي هنر معين شود. پس از اين، نوبت به عملياتي‌کردن روش مذکور مي‌رسد؛ فرآيند اجرايي‌شدن آن گام به گام تبيين مي‌شود. و در پس اين، در ابتدا نخستين پيکره‌اي که از طرف مبدع روش با به کارگيري آن تحليل شده مدنظر قرار مي‌گيرد و در ادامه پيکره‌اي که از طرف نگارندگان انتخاب شده از همين راه تحليل مي‌شود. گفتني است که تمامي پيکره‌هاي مذکور بومي هستند، و در انتخاب آن‌ها تلاش بر اين بوده که از سويي گستره‌ي زماني تاريخ هنر ايران مدنظر قرار گيرد و از سوي ديگر عمده‌ي انواع هنري اين ديار.