تخفیف ویژه!
کد شناسه :89888

فهم قرآن حكيم-اول-دوم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب فهم قرآن حكيم-اول-دوم - از نظر «محمد عابد الجابري» قرآن به مثابه وحي الهي محصول يك فرايند است؛ فرايندي كه مراحل و فراز و نشيب هاي دعوت محمدي در دوره هاي مكه و مدينه آن را شكل داده است. در نتيجه، هرگونه فهمي از قرآن بايد بر اساس همين واقعيت انجام پذيرد. الجابري در كتاب رهيافتي به قرآن كريم با ارائه چنين تعريفي از قرآن، روش پيشنهادي خود براي فهم اين كتاب را از دست مي دهد. به باور او، براي فهم قرآن تنها توجه به روايات اسباب نزول به مثابه گزارش هاي تاريخي از سبب نزول اين آيه يا آن سوره كفايت نمي كند بلكه بايد قرآن در متن جريان دعوت نبوي در طول بيست و سه سال با همه فراز و نشيب ها و چالش هايي كه دعوت محمدي با آن روبه رو بوده فهم شود و...