تخفیف ویژه!
کد شناسه :89884

بوي كاغذ رنگي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب بوي كاغذ رنگي - بخشي از كتاب: اين جمله رو تيتر كنند و به دستت مردد آهني «مارولي» بدهند تا همه جاي عالم و همه كرات ديگر، بر سردر ورودي شهرهاي معلق شان جوش دهد (اين كه تا هميشه يك «رودين» و يك «ناتاليايي» وجود دارند. من و «ثميني» هم است) شده بوديم رودين و ناتاليا. فرق ناتاليا و ثمين اين بود كه ناتاليا هميشه مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پرسيد عشق چيست اما ثمين هميشه حواسش را به سرزمين‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هايي مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برد كه از عشق دور باشد و... داستان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي اين مجموعه، روايت زندگي انسان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هايي است كه زندگي روزمره خود را در دل حوادثي پيدا مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كنند كه با حال اكنون آنها تناسبي ندارد. از اين‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو دست به هر كاري مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زنند تا شايد بشود گره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي اين حال بد را باز كرد. انسان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هايي كه انواع مردگي و بي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ثباتي به جان شان افتاده است و مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كوشند تا در كندوكاو زندگي به ثباتي برسند اما...