تخفیف ویژه!
کد شناسه :89838

تربيت براي پرسيدن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب تربيت براي پرسيدن - ايده اي كه در اين كتاب تبيين شده است ناظر به يك نظريه تربيتي است كه در آن پرسشگري، قابليت و ظرفيت فاخري است كه دانش آموزان در فرايند تربيت كسب مي كنند. از منظر اين نظريه، تربيت به معناي پر كردن حافظه كودكان با مجموعه اي از معلومات و اطلاعات نيست، بلكه بارآوردن افرادي با ذهن پرسشگر و جست و جو گر است. پرسيدن ويژگي مهم كودكان است. نبايد اجازه داد اين ويژگي در سايه رويكرد سنتي حاكم بر مدارس، شفافيت و درخشندگي خود را از دست بدهد، بلكه بايد كوشيد پرسشگري كودكي به پرسشگري بزرگسالي تحول يابد. اگر كودكان فرصت آموختن پرسشگري را در كودكي از دست بدهند، در بزرگسالي افرادي رام و خالي از پرسش خواهند بود و...