تخفیف ویژه!
کد شناسه :89827

مشروطيت از زبان تقي زاده

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب مشروطيت از زبان تقي زاده - در ميان رجال سياسي ايران در زمان معاصر، «سيد حسن تقي زاده» از موقعيت ويژه اي برخوردار است. نقش او در برپايي قيام مشروطه؛ هواداري او از مردم سالاري و مخالفت با سلطنت «رضا خان پهلوي»، پيوستن او به نظام حكومتي رضا شاه و ماجراي تجديد قرار داد نفت ايران و انگليس در سال 1312 و ادامه فعاليت هاي ديپلماتيك و سياسي او در دوره سلطنت محمدرضا شاه پهلوي. اين كتاب محدود به سه سخنراني تقي زاده درباره مشاهدات او از مشروطيت (تا پايان استبداد صغير) است، لذا فقط به جهات معيني از شخصيت تقي زاده مي پردازيم: ماجراي سخنراني تقي زاده در باشگاه مهرگان، نگاهي كوتاه به زندگاني سياسي تقي زاده، تقي زاده از نگاه ديگران، پاسخ تقي زاده به اتهامات و...