تخفیف ویژه!
کد شناسه :89792

مفهوم ايران و ايران گرايي در آثارانديشه ورزان عصر ناصري

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب مفهوم ايران و ايران گرايي در آثارانديشه ورزان عصر ناصري - مفهوم ايران دربردارنده عناصر تاريخي، فرهنگي، جغرافيايي و سياسي ديرپايي مي باشد. در گستره تاريخ اين سرزمين عليرغم فرازو نشيب هاي بسيار، آگاهي از مفهوم ايران نزد طبقات مختلف و خاصه نزد نخبگان جامعه همواره زنده و پايدار بوده است. لذا هدف از اين پژوهش نشان دادن نوع استنباط و تلقي انديشه ورزان عصر ناصري از مفهوم ايران از يك سو و نيز زمينه هاي موثر در شكل گيري مفهوم نوين ايران و ايران گرايي در آثار و آراء ايشان است. ضعف و درماندگي ايران عصر ناصري در مواجهه با استعمار غرب از يك سو و آشنايي با انديشه ها، افكار، مفاهيم و فنون جديد از ديگر سوي زمينه ساز گرايش نخبگان جامعه ايران به سمت و سوي بازخواني و باز پردازي مفهوم نوين ايران گرديد و...