تخفیف ویژه!
کد شناسه :89707

يادداشت هاي سردبير هاياتسك

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب يادداشت هاي سردبير هايا تسك - مي پرسد تيراژتان چند تاست؟ مي گويم: چه كار داري؟ هزار و پانصد تا. مي گويد: فكر مي كني از اين به قول تو هزارو پانصد شماره چند تاش واقعا خونده مي شه؟ مي گويم نمي دانم حرفت را بزن! مي گويد: حداكثر صدتاش! حالا از اين صد تا، فكر مي كني چند نفر ممكنه شعر خالاتيان را بخوانند؟ و خودش جواب مي دهد: ده نفر، حالا از اين ده نفر، غير از خود خالاتيان چند نفر مي دانند املاي فلان كلمه چطوريه؟ مي گويم دو سه نفر. ادامه مي دهد: و از اين دو سه نفر چند نفر آن قدر دقيق مي خوانند كه متوجه اين اشتباه بشوند؟ و خودش جواب مي دهد: حد اكثر يك نفر. بعد از جايش بلند مي شود و رو به من با حالتي نمايشي مي گويد: گور پدر اين يه نفر! بابا جان چرا خودت را حرص مي دهي؟ مي گويم اگر برسم به گور پدر اين يه نفر ديگه كار نمي كنم. من طوري كار مي كنم كه انگار يك ميليون خواننده دارم و...